f748_otkrytoe_pismo_glave_goroda__nosovu_s_k____6_fevralya_2017_g__ | РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И АРХИВЫ | ARCHIVES ET DOCUMENTS FRANCO-RUSSES

f748_otkrytoe_pismo_glave_goroda__nosovu_s_k____6_fevralya_2017_g__